Μετάβαση στο περιεχόμενο
 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Foodwealth Ltd οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της Foodwealth Ltd, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

Η Foodwealth Ltd δεν φέρει ευθύνη για καμία ενέργεια στην οποία έχει προβεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ή προσπελαύνονται μέσα από αυτό το website, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την Foodwealth Ltd ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις και αυτό το website δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Oι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το website μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η Foodwealth Ltd δεν παρέχει καμμία εγγύηση, ούτε ισχυρίζεται το παραμικρό, είτε ευθέως είτε εμμέσως, σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του website, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, της επικαιρότητας, της ακρίβειας, της πληρότητας ή της καταλληλότητας για κάθε συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου αυτού ή ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του website δεν θα περιέχουν σφάλματα ή θα ειναι αξιόπιστα. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή γίνονται download από ή μέσω αυτού του website έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του και αποτελεί δική του ευθύνη.

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Foodwealth Ltd, αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Η Foodwealth Ltd, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Foodwealth Ltd για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της Foodwealth Ltd, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Η Foodwealth Ltd εξουσιοδοτεί τον χρήστη να αντιγράψει και να εκτυπώσει αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά του δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της Foodwealth Ltd και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Foodwealth Ltd Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Foodwealth Ltd. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της Foodwealth Ltd ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το website αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗΣ, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Foodwealth Ltd και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση” (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της Foodwealth Ltd, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Foodwealth Ltd, ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Foodwealth Ltd από τον χρήστη του website (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Η Foodwealth Ltd μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η Foodwealth Ltd δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 • WEBSITES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αυτό το website μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να κατέχεται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει δεσμούς υπερκειμένους που οδηγούν σε websites που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η Foodwealth Ltd παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη περιεχόμενο και δεσμούς για διευκόλυνση των χρηστών της. Η Foodwealth Ltd δεν έχει κανένα έλεγχο επί των websites που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου αυτών, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από το website αυτό ή διατίθενται στο website αυτό και, ως εκ τούτου, η Foodwealth Ltd δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα websites ή το περιεχόμενου που κατέχονται από τρίτα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, η Foodwealth Ltd δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτό το website ή σε οποιοδήποτε άλλο website) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το website ή το περιεχόμενο που κατέχεται από το τρίτο μέρος.

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (Hyperlinks):

Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος πιθανώς συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η Foodwealth Ltd αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι η Foodwealth Ltd δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που γίνεται downloaded από αυτό το website εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που κάνει download από αυτό το website στον προσωπικό του υπολογιστή είναι κατάλληλο για χρήση στον υπολογιστή του και ότι δεν περιέχει ιούς.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

1. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλων του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο Website και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

2. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Website μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του Website από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Foodwealth Ltd, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Foodwealth Ltd για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

3. Ως επισκέπτης/χρήστης αυτού του Website αναλαμβάνετε:

– να χρησιμοποιήσετε το Website αυτό σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού εις καιρόν από την Foodwealth Ltd και να μην χρησιμοποιείτε το Website για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της Foodwealth Ltd

– να μην αντενεργείτε εν γνώσει σας ή ακουσίως, κατά τη χρήση του Website, στις προβλέψεις οποιωνδήποτε νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε

– να μην χρησιμοποιήσετε το Website για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να προσπελάσετε τα συστήματα της Foodwealth Ltd ή τα δίκτυα τρίτων μερών

– να μην χρησιμοποιείτε το Website για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

– να μην χρησιμοποιείτε το Website για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση του Website για τέτοιους σκοπούς

– να ενημερώνετε άμεσα την Foodwealth Ltd σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του Website και, κατόπιν αιτήσεως από την Foodwealth Ltd, να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και

– δεσμεύεστε από το σύνολο των Όρων Χρήσης του website.

4. Η Foodwealth Ltd μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της και οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την παροχή του Website, ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. 

5. H Foodwealth Ltd δεν φέρει καμμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε απώλεια από την πλευρά σας η οποία να σχετίζεται με την παροχή αυτού του website, είτε έχει προκληθεί από παραβίαση σύμβασης είτε από παρερμηνεία είτε από αμέλεια ή άλλο αδίκημα (οιονεί αδικοπραξία) από την Foodwealth Ltd συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, οποιασδήποτε απώλειας κέρδους, επιχειρηματικής ευκαιρίας, ή οποιασδήποτε τυχαίας, συνεπαγομένης, οικονομικής, ή έμμεσης απώλειας ή ειδικής ζημίας που υποστήκατε εσείς και η οποία προέυψε από οποιαδήποτε εύθυνη της Foodwealth Ltd αναφορικά με το website ή τους παρόντες όρους, ανεξάρτητα του εάν συμβουλευθήκατε την Foodwealth Ltd για την πιθανότητα μίας τέτοιας απώλειας ή ζημίας. Για το σκοπό του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι,οι πράκτορες, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και οι υπεργολάβοι της Foodwealth Ltd.

6. Η Foodwealth Ltd παρέχει αυτό το website ως δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες της.

7. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

8. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η Foodwealth Ltd ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η Foodwealth Ltd και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και/ή λαμβάνουμε σχετικά με εσάς για να εξετάσουμε και για να βοηθήσουμε να αποφευχθεί η άνομη δραστηριότητα ή η δραστηριότητα εκείνη που απειλεί το δίκτυό μας ή άλλως θέτει σε κίνδυνο την παροχή του website.

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Foodwealth Ltd

Ενίοτε, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή ταχυδρομείο με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας ή εκείνες των εταιριών του ομίλου και των επιχειρηματικών συνεργατών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (π.χ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες μπορείτε εύκολα να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφ’ όσον είστε φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, μπορεί να απεγγραφείτε ενημερώνοντάς μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aroma-herbs.com Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό e mail.

 • ΓΕΝΙΚΑ

1. Η Foodwealth Ltd μπορεί να αναθέσει τους Όρους αυτούς σε ένα τρίτο πρόσωπο και/ή να διορίσει υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των παροχέων υπηρεσιών με εξωτερική συνεργασία, για την εκτέλεση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της υπό τους Όρους αυτούς.

2. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των Όρων αυτών θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων άρθρων.

3. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Foodwealth Ltd και διέπει την πρόσβαση στο και την χρήση του Website από την πλευρά σας. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της Foodwealth Ltd σε σχέση με τη χρήση αυτού του Website.

4.Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων / επιτρόπων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών δεδομένων στο δικτυακό τόπο της Foodwealth Ltd

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ WEBSITE – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η Foodwealth Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο το website οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρά τα ανωτέρω, η Foodwealth Ltd δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ενημερωμένο το website. Οι χρήστες αυτού του website δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το website.

 Η Foodwealth Ltd διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης και τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@aroma-herbs.com

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπό μας https://aroma.devfluid.net («Ιστότοπος») χρησιμοποιούμε cookies. Η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies, τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, πως μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα απενεργοποιήσετε, καθώς και ορισμένες περαιτέρω πληροφορίες.

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μέσω ενός διαδικτυακού τόπου αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στην μονάδα αποθήκευσης του υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στον διαδικτυακό τόπο να αναγνωρίζει τον υπολογιστή ή την φορητή συσκευή που χρησιμοποιείτε, καθώς συλλέγει τις πληροφορίες που περιγράφονται στον πίνακα των cookies. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο σκοπό και χρονικό διάστημα όπως περιγράφεται αναλυτικά για καθένα cookie στον πίνακα των cookies. Επιπροσθέτως κάποια cookies εξυπηρετούν την εμπορική προβολή ή /και προώθηση της Εταιρείας. Τα cookies διευκολύνουν την επόμενη επίσκεψή σας στον Iστότοπο και καθιστούν τον Iστότοπο χρησιμότερο για εσάς.

Τα cookies μπορεί να είναι «μόνιμα» (persistent) ή «προσωρινά» (session). Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας ακόμα και όταν αποσυνδέεστε, ενώ τα προσωρινά cookies διαγράφονται μόλις τερματίσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται  ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο πάροχος του cookie που τα συλλέγει (οι πάροχοι αναφέρονται στον σχετικό πίνακα των cookies) και αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι πρόσωπα (προσωπικό, τρίτοι) εξουσιοδοτημένα από τον πάροχο.

 • ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ COOKIES ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ; 

Όταν εισέρχεστε και χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποθηκεύουμε ορισμένα αρχεία cookies στην συσκευή σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας.  Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους εξής λόγους:

 • Για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών του Ιστότοπου.
 • Για σκοπούς ανάλυσης.
 • ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ;

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες cookies:

 • Τεχνικώς απαραίτητα: Cookies αυτής της κατηγορίας είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Ιστοτόπου, επιτρέπουν την περιήγηση και την χρήση λειτουργιών όπως την επιλογή της γλώσσας, την παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης κοκ. Ο Ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies και για τον λόγο αυτόν είναι προεπιλεγμένα.
 • Προτίμησης: Επιτρέπουν στον Ιστότοπο να «θυμάται» πληροφορίες οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με εσάς, ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκεστε (όπως την επιλογή της γλώσσας), ή την δυνατότητα να δημιουργήσετε λίστα με αυτά που επιθυμείτε κοκ. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται για όσο διάστημα διαρκεί η περίοδος περιήγησής σας. Η χρήση αυτών των cookies προϋποθέτει την συγκατάθεσή σας.
 • Στατιστικών: Μέσω των cookies αυτής της κατηγορίας λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα στον Ιστότοπο, με αποκλειστικό σκοπό την βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε είναι ανωνυμοποιημένες, ενώ παράλληλα η λειτουργία «Do not Track», την οποία μπορείτε να θέσετε μέσω του προγράμματος περιήγησής που χρησιμοποιείτε σας παρέχει περαιτέρω διασφάλιση. Αυτά τα cookies τοποθετούνται από εμάς ή από τρίτους για λογαριασμό μας. Η χρήση αυτών των cookies προϋποθέτει την συγκατάθεσή σας.
 • Διαφήμισης: είναι cookies τα οποία μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε ενημέρωση που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Συλλέγουν τις προτιμήσεις σας προκειμένου να σας εμφανίζουμε σχετικές ενημερώσεις, ή καταχωρήσεις μας. Αυτά τα cookies τοποθετούνται από εμάς ή από τρίτους για λογαριασμό μας. Η χρήση αυτών των cookies προϋποθέτει την συγκατάθεσή σας.

Περαιτέρω πληροφόρηση για κάθε cookie, το όνομά του, την κατηγορία στην οποία ανήκει, τον σκοπό χρήσης του, την διάρκεια αποθήκευσής του, και τον πάροχό του, καθώς και την δυνατότητα παροχής ή ανάκλησης της συναίνεσής σας στην χρήση των cookies που επιθυμείτε, μπορείτε να βρείτε στον Πίνακα Cookies.

Η επιλογή των cookies διατηρείται στην συσκευή και στο πρόγραμμα περιήγησης (web-browser) για 12 μήνες. Mετά την πάροδο των 12 μηνών θα σας ζητηθεί να τα επαναρυθμίσετε.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του Ιστοτόπου είναι η Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, Μαρούσι, Αθήνα.

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤE ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES;

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης (web-browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, να ενεργοποιείτε τα cookies όταν το επιλέγετε, ή να μην επιτρέπει την εγκατάστασή τους στην συσκευή σας, καθώς και να χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Do Not Track».

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας, διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Έτσι θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Με τον τρόπο αυτόν όμως ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία όπως αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου κοκ

Ωστόσο, σε περίπτωση που διαγράψετε τα cookies ή δεν αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου, όπως να μην μπορείτε να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας, ενώ ορισμένες σελίδες μας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των cookies θα βρείτε στις σελίδες υποστήριξης του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ειδικότερα:

Για τον Chrome, επισκεφθείτε τη σελίδα της Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Για τον Internet Explorer, επισκεφθείτε τη σελίδα της Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835

Για το Firefox, επισκεφθείτε τη σελίδα της Mozilla:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για το Safari, επισκεφθείτε τη σελίδα της Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Εφόσον για την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 • ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους τρίτων φορέων:

AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

 • ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (LOG FILES)? 

Οι παρακάτω πληροφορίες καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή του Ιστοτόπου από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:

 • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, ακόμα και αν η ταυτοποίηση δεν είναι πάντα δυνατή με μόνο αυτό το στοιχείο,
 • η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης κάθε αιτήματος για με μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request) για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου https,
 • ο κωδικός απόκρισης του εξυπηρετητή μαζί με τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου https (https response),
 • ο χρόνος απόκρισης του εξυπηρετητή σε ms σε κάθε αίτημα και
 • ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών του Ιστοτόπου, για την διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για την διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για το σκοπό της διαχείρισης του Ιστοτόπου και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού.

Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.